നമ്മള്‍ നമുക്കായി –പ്രാദേശിക തല ദുരന്ത നിവാരണ പദ്ധതി –മാപ്പ് വായനയും വ്യാഖ്യാനവും