പൊതുമരാമത്ത് പ്രവര്‍ത്തികളില്‍ shredded plastic ഉപയോഗിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച തദ്ദേശ വകുപ്പ് സാങ്കേതിക വിഭാഗത്തിന്റെ സര്‍ക്കുലര്‍ 

Posted on Wednesday, December 5, 2018

സര്‍ക്കുലര്‍ ഡിബി3-4620/2012/സിഇ/തസ്വഭവ Dated 05/12/2018

പൊതുമരാമത്ത് പ്രവര്‍ത്തികളില്‍ shredded plastic ഉപയോഗിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച തദ്ദേശ വകുപ്പ് സാങ്കേതിക വിഭാഗത്തിന്റെ സര്‍ക്കുലര്‍