തസ്വഭവ- വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ അധ്യക്ഷതയില്‍ മേഖലാ യോഗങ്ങള്‍ (16/05/2019 ,18.05.2019)-അറിയിപ്പ്

Posted on Wednesday, May 15, 2019

പദ്ധതി നിര്‍വഹണം കൂടുതല്‍ കാര്യക്ഷമമായി മുന്നോട്ടു കൊണ്ട് പോകുന്നതിനായി തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ അധ്യക്ഷന്‍മാരുടെ മേഖലാ യോഗങ്ങള്‍ ബഹു.തസ്വഭ വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ അധ്യക്ഷതയില്‍ ചേരുന്നു

1 എറണാകുളം ,തൃശ്ശൂര്‍ ,മലപ്പുറം ,പാലക്കാട് കില ,തൃശ്ശൂര്‍ 16.05.2019,10 AM
2 തിരുവനന്തപുരം ,കൊല്ലം തിരുവനന്തപുരം 18.05.2019,02.30 PM

 

അറിയിപ്പ്

Content highlight