സിനിമ തിയേറ്ററുകളില്‍ ഇ ടിക്കറ്റ്‌ നടപ്പാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്