തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലൂടെ തൊഴിലവസരം സൃഷ്ടിക്കൽ കർമ്മ പദ്ധതി പ്രഖ്യാപനം

Posted on Sunday, September 19, 2021

തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലൂടെ തൊഴിലവസരം സൃഷ്ടിക്കൽ കർമ്മ പദ്ധതി പ്രഖ്യാപനം  2021 സെപ്റ്റംബർ 19 ഞായറാഴ്ച്ച  വൈകുന്നേരം  4  മണിക്ക് ബഹു. തദ്ദേശസ്വയംഭരണവും എക്സൈസും വകുപ്പു മന്ത്രി ശ്രീ. എം.വി.ഗോവിന്ദന്‍ മാസ്റ്റര്‍ ഓണ്‍ലൈനായി നിര്‍വഹിക്കും.

Announcement of Job Creation Action Plan through Local Self Government Institutions