ഖര മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിൽ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പെർഫോമൻസ് ഗ്രേഡ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള കരട് മാനദണ്ഡങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള ടീം രൂപീകരിച്ച ഉത്തരവ്