ചരക്ക് സേവന നികുതി നിയമം - തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ ഈടാക്കി വരുന്ന വിനോദ നികുതി ഒഴിവാക്കിയ ഉത്തരവ് –ഭേദഗതി

Posted on Monday, June 10, 2019

സ.ഉ(എം.എസ്) 63/2019/തസ്വഭവ Dated 10/06/2019

ചരക്ക് സേവന നികുതി നിയമം നിലവില്‍ വന്നതിനാല്‍ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ ഈടാക്കി വരുന്ന വിനോദ നികുതി- ഒഴിവാക്കിയ ഉത്തരവ് –ഭേദഗതി ചെയ്ത ഉത്തരവ്