സംസ്ഥാനത്തു കൊറോണ വൈറസ് ബാധയെ തുടർന്ന് തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ സ്വീകരിക്കേണ്ട നടപടികള്‍ - സംബന്ധിച്ച്

Posted on Sunday, February 2, 2020

സര്‍ക്കുലര്‍ ഡിസി1/71/2020 Dated 01/02/2020

സംസ്ഥാനത്തു കൊറോണ വൈറസ് ബാധയെ തുടർന്ന് തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ സ്വീകരിക്കേണ്ട നടപടികള്‍ - സംബന്ധിച്ച്