കേരള സംസ്ഥാന ഗ്രാമവികസന ഏജൻസിയിലെ ഫിനാൻഷ്യൽ കൺട്രോളർ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു