പദ്ധതി നിര്‍വ്വഹണം-കോട്ടയത്ത് ചേര്‍ന്ന മേഖലാ യോഗം(07.06.2019) പ്രതിനിധികള്‍ ഉന്നയിച്ച സംശയങ്ങളും മറുപടിയും

Posted on Friday, June 14, 2019

പദ്ധതി നിര്‍വ്വഹണം-കോട്ടയത്ത്  ചേര്‍ന്ന മേഖലാ യോഗം(07.06.2019)--പ്രതിനിധികള്‍ ഉന്നയിച്ച സംശയങ്ങളും മറുപടിയും