തദ്ദേശസ്വയംഭരണ പൊതുസർവ്വീസ് കരട് സ്പെഷ്യൽ റൂൾസ് സംബന്ധിച്ച് നടത്തിയ ചർച്ചയുടെ നടപടികുറിപ്പ്