ലൈഫ് മിഷനില്‍ അക്കൗണ്ടന്‍റ് തസ്തികയിലേക്ക് കരാര്‍ വ്യവസ്ഥയില്‍ നിയമിക്കുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു

Posted on Saturday, January 19, 2019

ലൈഫ് മിഷനില്‍ താഴെപ്പറയുന്ന തസ്തികയിലേക്ക് കരാര്‍ വ്യവസ്ഥയില്‍ നിയമിക്കുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു.  തസ്തികയുടെ പേരും യോഗ്യതയും ചുവടെ ചേര്‍ത്തിരിക്കുന്നു.

തസ്തിക : അക്കൗണ്ടന്‍റ് (സംസ്ഥാന തലം)
ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം    : 1
യോഗ്യത / പ്രവൃത്തി പരിചയം

  • ഗവ.അംഗീകൃത സ്ഥാപനത്തില്‍ നിന്നും കൊമേഴ്സില്‍ ബിരുദവും ടാലി സോഫ്റ്റ്വെയര്‍   ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രാവീണ്യവും
  • കൊമേഴ്സിലോ ബിസിനസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിലോ ഉള്ള ബിരുദാനന്തര ബിരുദം അഭികാമ്യം
  • പ്രസ്തുത മേഖലയില്‍ അഞ്ച് വര്‍ഷത്തില്‍ കുറയാതെയുള്ള പ്രവൃത്തി പരിചയം. 
  • സര്‍ക്കാര്‍ /അര്‍ദ്ധസര്‍ക്കാര്‍ സ്ഥാപനത്തില്‍ പ്രവൃത്തി പരിചയമുള്ളവര്‍ക്ക് മുന്‍ഗണന.

പ്രതിമാസ ശമ്പളം : 35,000 രൂപ

നിശ്ചിത യോഗ്യതയുള്ള ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ ബയോഡാറ്റ സഹിതമുള്ള അപേക്ഷകള്‍ 2019 ജനുവരി 23-ാം തീയതി വൈകുന്നേരം അഞ്ച് മണിക്ക് മുമ്പായി lifemissionkerala@gmail.com -ല്‍ സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

ചീഫ് എക്സിക്യുട്ടീവ് ഓഫീസര്‍
ലൈഫ് മിഷന്‍