ലൈഫ് മിഷൻ ധനസഹായത്തിന്റെ പുരോഗതി നവംബർ 12ന് 5മണിക്ക് മുൻപായി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്

Posted on Friday, November 9, 2018

ലൈഫ് മിഷൻ ധനസഹായത്തിന്റെ സംസ്ഥാന / വായ്പാ ഗഡുക്കൾ അനുവദിക്കുന്നതിന് എല്ലാ ത. സ്വ. ഭ. സ്ഥാപനങ്ങളും ഗുണഭോക്താക്കളുടെ യോഗ്യത - ഫണ്ട്‌ വിതരണം - നിർമ്മാണ പുരോഗതി വിവരങ്ങൾ നവംബർ 12ന് വൈകുന്നേരം 5മണിക്ക് മുൻപായി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

Content highlight