പ്രളയത്തെ തുടര്‍ന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ട സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വീണ്ടെടുക്കുന്നതിനുള്ള ക്യാമ്പുകൾ / അദാലത്ത് –മാര്‍ഗ നിര്‍ദേശങ്ങള്‍