കണ്ണൂര്‍ ജില്ലയിലെ ബ്ലോക്ക്‌ പഞ്ചായത്തുകളില്‍ ഫയല്‍ സംവിധാനം കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നതിനായി സൂചിക സോഫ്റ്റ്‌ വെയര്‍

Posted on Saturday, July 6, 2019

തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ഫയല്‍ സംവിധാനം കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയുള്ള ഐ കെ എം ന്റെ സൂചിക സോഫ്റ്റ്‌ വെയര്‍ ബ്ലോക്ക്‌ പഞ്ചായത്തുകളില്‍ സമ്പൂര്‍ണമായും നടപ്പിലാക്കുന്നതിന്റെ ജില്ലാ തല ഉദ്ഘാടനം ജൂലൈ 6നു രാവിലെ കണ്ണൂര്‍ ജില്ലയിലെ പാനൂര്‍ ബ്ലോക്ക്‌ പഞ്ചായത്ത് ഹാളില്‍ വച്ച് ബഹു.അഡീഷണല്‍ ഡവലപ്പ് മെന്റ് കമ്മീഷണര്‍ ശ്രീ വി എസ് സന്തോഷ്‌ കുമാര്‍ നിര്‍വഹിച്ചു.

Soochika in Kannur Block Panchayats

Soochika in Kannur Block Panchayats