കേരള സർക്കാർ സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിൽ നടക്കുന്ന കോവിഡ് ചികിത്സ നിരക്ക് പ്രഖ്യാപിച്ചു