കോവിഡ് 19 - ബഹു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജനപ്രതിനിധികളുമായുള്ള ഓൺലൈൻ യോഗം 08.05.2021 നു രാവിലെ 11മണിക്ക്

Posted on Thursday, May 6, 2021

കോവിഡ് തീവ്ര വ്യാപനത്തിന്റെ  പശ്ചാത്തലത്തിൽ  തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജനപ്രതിനിധികളുടെയും ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും ഒരു യോഗം 08.05.2021 നു രാവിലെ 11   മണിക്ക് വീഡിയോ കോൺഫറൻസിലൂടെ വിളിച്ചു ചേർക്കുവാൻ  ബഹു മുഖ്യമന്ത്രി നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുകയാണ്. പ്രസ്തുത യോഗത്തിനു  തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജനപ്രതിനിധികളും  സെക്രട്ടറിമാരും വീട്ടിൽ നിന്നോ അതാതു  സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നോ നിലവിലുള്ള കോവിഡ് നിബന്ധനകൾ പാലിച്ച്  പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ് ... 

link :  https://www.youtube.com/kilatcr/live

          https://www.facebook.com/kilatcr/live