വികേന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണ സംസ്ഥാനതല കോ-ഓര്‍ഡിനേഷന്‍ കമ്മിറ്റിയുടെ 09.02.2023-ന് നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന യോഗം 14.02.2023 ലേയ്ക്ക് മാറ്റി

Posted on Thursday, February 9, 2023

വികേന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണ സംസ്ഥാനതല കോ-ഓര്‍ഡിനേഷന്‍ കമ്മിറ്റിയുടെ 09.02.2023-ന് നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന യോഗം 14.02.2023 ചൊവ്വാഴ്ച 2.30 ന് സെക്രട്ടറിയേറ്റ് അനക്സ് 2 ലെ ലയം ഹാളിൽ വച്ച് ചേരുന്നു