നഗരസഭ ദിനാഘോഷം 2020 ആഘോഷ പരിപാടികള്‍ക്ക് നഗരസഭകളുടെ തനതു ഫണ്ടില്‍ നിന്നും സംഭാവന നല്‍കുന്നതിനുള്ള അനുമതി

Posted on Thursday, February 27, 2020

നഗരസഭ ദിനാഘോഷം 2020 ആഘോഷ പരിപാടികള്‍ക്ക് നഗരസഭകളുടെ തനതു ഫണ്ടില്‍ നിന്നും സംഭാവന നല്‍കുന്നതിനുള്ള അനുമതി
സ.ഉ(ആര്‍.ടി) 420/2020/തസ്വഭവ Dated 19/02/2020