തദ്ദേശ സ്വയ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ശുചിത്വ മാലിന്യ സംസ്കരണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ അവസ്ഥ വിലയിരുത്തൽ -യോഗത്തിന്റെ മിനുട്സ് 

തദ്ദേശ സ്വയ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ശുചിത്വ മാലിന്യ സംസ്കരണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ അവസ്ഥ വിലയിരുത്തൽ നടപടിയുടെ ഭാഗമായി എടുത്ത തീരുമാനങ്ങളുടെ പുരോഗതി വിലയിരുത്തുന്നതിനായി     തദ്ദേശ സ്വയ ഭരണ വകുപ്പ് അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെ അദ്ധ്യക്ഷതയിൽ തിരുവനന്തപുരം മുതൽ എറണാകുളം വരെയുള്ള ജില്ലകൾക്കായി ചേർന്ന വകുപ്പ്  / മിഷൻ മേധാവിമാരുടെയും  ജില്ലാ മേധാവിമാരുടെയും അവലോകന യോഗത്തിന്റെ മിനുട്സ്