ലൈഫ് മിഷന്‍ പ്രോജക്ടുകളുടെ പൂര്‍ത്തീകരണം –സമയപരിധി ദീര്‍ഘിപ്പിക്കല്‍-ഉത്തരവ്

Posted on Saturday, April 7, 2018

ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതിയിലേക്ക് 2017-18 സാമ്പത്തിക വര്ഷം തയ്യാറാക്കിയ പദ്ധതികളില്‍ 2018 മാര്‍ച്ച്‌ 31 നകം പണം വിനിയോഗിക്കാന്‍ കഴിയാതെ വരുന്ന തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക് ആയത് 2018 മെയ്‌ 31 വരെ വിനിയോഗിക്കുന്നതിന് അനുമതി: 

ഉത്തരവ് >> സ.ഉ(ആര്‍.ടി) 927/2018/തസ്വഭവ Dated 31/03/2018