തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ -2020

പാലക്കാട് - പട്ടാമ്പി മുനിസിപ്പാലിറ്റി || ജനപ്രതിനിധികള്‍
ധനകാര്യ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിററി
വികസനകാര്യ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിററി
ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിററി
ആരോഗ്യകാര്യ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിററി
മരാമത്ത് കാര്യസ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിററി
വിദ്യാഭ്യാസ കലാ കായിക കാര്യ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിററി