ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || കൃഷ്ണപുരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കൃഷ്ണപുരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ശ്രീലത ശശിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 14
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കൊച്ചുമുറി
മെമ്പറുടെ പേര് ശ്രീലത ശശി
വിലാസം ശ്രീശൈലം, തെക്ക് കൊച്ചുമുറി, ഓച്ചിറ-690526
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9744850963
വയസ്സ് 54
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിഭാര്യന്‍
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍