ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || കൃഷ്ണപുരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കൃഷ്ണപുരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

അജയന്‍ അമ്മാസ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 9
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കാപ്പില്‍ കുറ്റിപ്പുറം തെക്ക്
മെമ്പറുടെ പേര് അജയന്‍ അമ്മാസ്
വിലാസം അമ്മാസ്, കാപ്പില്‍ കിഴക്ക്, കൃഷ്ണപുരം-690533
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9447280023
വയസ്സ് 52
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍