ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തഴക്കര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

തഴക്കര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

സുജാതവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 17
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പി.എച്ച്.സി വാര്‍ഡ്
മെമ്പറുടെ പേര് സുജാത
വിലാസം അറന്തലില്‍ നന്ദനം, തഴക്കര, തഴക്കര-690102
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9526479769
വയസ്സ് 54
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം പി.ഡി.സി, ഐ.റ്റി.സി
തൊഴില്‍ ആശ വര്‍ക്കര്‍