ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || മാന്നാര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

മാന്നാര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

അനീഷ് മണ്ണാരേത്ത്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 13
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കുട്ടംപേരൂര്‍ സി
മെമ്പറുടെ പേര് അനീഷ് മണ്ണാരേത്ത്
വിലാസം മണ്ണാരേത്ത് ഹൌസ്, കുട്ടമ്പേരൂര്‍, കുട്ടമ്പേരൂര്‍-689623
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9446818834
വയസ്സ് 37
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്സ്.എസ്സ്.എല്‍.സി
തൊഴില്‍ മെക്കാനിക്ക്