ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || മാന്നാര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

മാന്നാര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

സുജിത്ത് ശ്രീരംഗംവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 7
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പഞ്ചായത്ത് ആഫീസ് വാര്‍ഡ്
മെമ്പറുടെ പേര് സുജിത്ത് ശ്രീരംഗം
വിലാസം ശ്രീരംഗം, കുരട്ടിക്കാട്, മാന്നാര്‍-689622
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9446525233
വയസ്സ് 44
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ഡിപ്ലോമ ഇന്‍ ആര്‍ക്കിടെക്ച്ചര്‍
തൊഴില്‍ ബിസിനസ്സ്