ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || മാന്നാര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

മാന്നാര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

സലീന നൗഷാദ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 3
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പാവുക്കര സി
മെമ്പറുടെ പേര് സലീന നൗഷാദ്
വിലാസം തുണ്ടിയില്‍ ഹൌസ്, മാന്നാര്‍, പാവുക്കര-689622
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 8606434287
വയസ്സ് 47
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്സ്.എസ്സ്.എല്‍.സി
തൊഴില്‍