ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || ബുധനൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

ബുധനൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

സുജാത മുരളിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 8
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ഉളുന്തി കിഴക്ക്
മെമ്പറുടെ പേര് സുജാത മുരളി
വിലാസം മണ്ണന്തറയില്‍, ഉളുന്തി, പെരിങ്ങിലിപ്പുറം-689624
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 8086298373
വയസ്സ് 44
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ്.എല്‍.സി
തൊഴില്‍ തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളി