ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || ബുധനൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

ബുധനൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

സുരേഷ് എസ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 7
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പെരിങ്ങിലിപ്പുറം പടിഞ്ഞാറ്
മെമ്പറുടെ പേര് സുരേഷ് എസ്
വിലാസം കൊയ്പ്പള്ളി തെക്കേതില്‍, പെരിങ്ങിലിപ്പുറം, പെരിങ്ങിലിപ്പുറം-689624
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9744246838
വയസ്സ് 46
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ്.എല്‍.സി
തൊഴില്‍ ഡയ്ലി കളക്ഷന്‍ ഏജന്‍റ് , എസ്.സി.ബി - ബുധനൂര്‍