ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || ബുധനൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

ബുധനൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ഹരിദാസ് റ്റി.വിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 4
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ബുധനൂര്‍ തെക്ക്
മെമ്പറുടെ പേര് ഹരിദാസ് റ്റി.വി
വിലാസം വെളുത്തേടത്ത് പുത്തന്‍ വീട്, ബുധനൂര്‍, ബുധനൂര്‍-689510
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9846973033
വയസ്സ് 45
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ്.എല്‍.സി
തൊഴില്‍ ബിസിനസ്