ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || ചെറിയനാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

ചെറിയനാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ഷാളിനി രാജൻവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 12
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കടയിക്കാട്
മെമ്പറുടെ പേര് ഷാളിനി രാജൻ
വിലാസം താഴത്തെ വീട്ടിൽ പീടികയിൽ, കൊല്ലകടവ്, കൊല്ലകടവ്-690509
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9847541241
വയസ്സ് 50
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ് എസ് എൽ സി
തൊഴില്‍ സോഷ്യൽ സർവീസ്