ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || ചെറിയനാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

ചെറിയനാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ജി വിവേക്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 3
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ചെറിയനാട്
മെമ്പറുടെ പേര് ജി വിവേക്
വിലാസം മണിമംഗലം, ചെറിയനാട്, ചെറിയനാട്-689511
ഫോൺ 9447731716
മൊബൈല്‍ 9447731716
വയസ്സ് 52
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ഡിപ്ലോമ
തൊഴില്‍ പൊതുസേവനം