ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || നീലംപേരൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

നീലംപേരൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

സിന്ധു കെ കുറുപ്പ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 7
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പയറ്റുപാക്ക
മെമ്പറുടെ പേര് സിന്ധു കെ കുറുപ്പ്
വിലാസം പത്മവിലാസം, പയറ്റുപാക്ക, കൈനടി-686534
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9961324651
വയസ്സ് 45
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം പി ഡി സി
തൊഴില്‍ ഗൃഹഭരണം