ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || മുട്ടാര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

മുട്ടാര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ലിബിമോള്‍ വര്‍ഗ്ഗീസ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 11
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ചൂരക്കുറ്റി
മെമ്പറുടെ പേര് ലിബിമോള്‍ വര്‍ഗ്ഗീസ്
വിലാസം , , -689595
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 8943760778
വയസ്സ് 33
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍