ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || മുട്ടാര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

മുട്ടാര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ഡോളി സ്കറിയവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 7
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മുട്ടാര്‍ കിഴക്ക്
മെമ്പറുടെ പേര് ഡോളി സ്കറിയ
വിലാസം , , -689574
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9847886252
വയസ്സ് 53
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍