ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || നെടുമുടി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

നെടുമുടി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

വര്‍ഗീസ് ജോസഫ് വല്യാക്കല്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 11
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് നടുഭാഗം
മെമ്പറുടെ പേര് വര്‍ഗീസ് ജോസഫ് വല്യാക്കല്‍
വിലാസം വല്യാക്കല്‍, നടുഭാഗം, ചമ്പക്കുളം-688505
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9400736329
വയസ്സ് 66
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍ വ്യവസായം