ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || പുന്നപ്ര വടക്ക് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

പുന്നപ്ര വടക്ക് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ഏലിയാസ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 12
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കുരിശുപുര വാര്‍ഡ്
മെമ്പറുടെ പേര് ഏലിയാസ്
വിലാസം മരത്തിങ്കല്‍, പുന്നപ്ര, പുന്നപ്ര-688004
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9744790900
വയസ്സ് 45
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം 9-ാം ക്ലാസ്
തൊഴില്‍ മത്സ്യബന്ധനം