ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || പുന്നപ്ര വടക്ക് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

പുന്നപ്ര വടക്ക് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

കവിത



വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 9
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ഈരേത്തോട് വാര്‍ഡ്
മെമ്പറുടെ പേര് കവിത
വിലാസം തയ്യില്‍, പറവൂര്‍, പുന്നപ്ര വടക്ക്-688014
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9048395691
വയസ്സ് 42
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ് എസ് എല്‍ സി
തൊഴില്‍ ആശ വര്‍ക്കര്‍