ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || പുന്നപ്ര വടക്ക് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

പുന്നപ്ര വടക്ക് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

വിനോദ് കുമാര്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 6
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് തൂക്കുകുളം വാര്‍ഡ്
മെമ്പറുടെ പേര് വിനോദ് കുമാര്‍
വിലാസം കൃഷ്ണയ്യങ്കാര്‍ വളപ്പ്, തൂക്കുകുളം, സനാതനപുരം-688003
ഫോൺ 9846960013
മൊബൈല്‍ 7558037046
വയസ്സ് 44
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ് എസ് എല്‍ സി
തൊഴില്‍ ചുമട്ട്തൊഴിലാളി