ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തുറവൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

തുറവൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ദിനേശന്‍ (കുട്ടന്‍)വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 15
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മനക്കോടം
മെമ്പറുടെ പേര് ദിനേശന്‍ (കുട്ടന്‍)
വിലാസം അരേശ്ശേരി നികര്‍ത്ത്, തുറവൂര്‍, തിരുമലഭാഗം-688540
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9249840163
വയസ്സ് 53
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍ കച്ചവടം