ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തുറവൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

തുറവൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ഷീബവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 13
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മില്‍മ ഫാക്ടറി
മെമ്പറുടെ പേര് ഷീബ
വിലാസം അഞജു നിവാസ്, തുറവൂര്‍, തുറവൂര്‍ തെക്ക്-688532
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9656438238
വയസ്സ് 50
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍