ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തുറവൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

തുറവൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

അമ്പിളിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 6
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ആലുംവരമ്പ്
മെമ്പറുടെ പേര് അമ്പിളി
വിലാസം മേനോംപറമ്പ്, തുറവൂര്‍, തുറവൂര്‍-688532
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 8547982854
വയസ്സ് 47
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍