ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || വയലാര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

വയലാര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ബീന തങ്കരാജ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 15
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ചാത്തന്‍ചിറ
മെമ്പറുടെ പേര് ബീന തങ്കരാജ്
വിലാസം കൂനംതളിയില്‍, പട്ടണക്കാട്, പട്ടണക്കാട്-688531
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 7356798602
വയസ്സ് 48
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിധവ
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍ ആധാരം എഴുത്ത്