ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || അരൂക്കുറ്റി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

അരൂക്കുറ്റി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ഷൈജു രാജ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 8
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കുടപുറം
മെമ്പറുടെ പേര് ഷൈജു രാജ്
വിലാസം പൂത്തറ, നദുവത്ത് നഗര്‍, നദുവത്ത് നഗര്‍-688526
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9846090457
വയസ്സ് 44
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍ ബിസിനസ്സ്