ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || വെളിനല്ലൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

വെളിനല്ലൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

സഹീദ് എച്ച്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 6
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് അഞ്ഞൂറ്റിനാല്
മെമ്പറുടെ പേര് സഹീദ് എച്ച്
വിലാസം പാലവിള വീട്, വട്ടപ്പാറ, ചെറിയവെളിനല്ലൂർ-691516
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9562129553
വയസ്സ് 47
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ്.എൽ.സി
തൊഴില്‍ പൊതു പ്രവർത്തകൻ