ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || ആദിച്ചനല്ലൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

ആദിച്ചനല്ലൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ഷാജി എല്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 9
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കുമ്മല്ലൂര്‍
മെമ്പറുടെ പേര് ഷാജി എല്‍
വിലാസം ഷാലു ഭവന്‍, കുമ്മല്ലൂര്‍, കുമ്മല്ലൂര്‍-691573
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9496237755
വയസ്സ് 54
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം 10
തൊഴില്‍ സാമൂഹ്യപ്രവര്‍ത്തകന്‍