ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || പന്‍മന ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

പന്‍മന ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

കൊച്ചൊറ്റയിൽ റഷീനവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 2
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് വടക്കുംതല
മെമ്പറുടെ പേര് കൊച്ചൊറ്റയിൽ റഷീന
വിലാസം കൊച്ചൊറ്റയിൽ, വടക്കുംന്തല, കൊല്ലക-690536
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9747688367
വയസ്സ് 46
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍