ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തേവലക്കര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

തേവലക്കര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

പി ഫിലിപ്പ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 8
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് അരിനല്ലൂര്‍ തെക്ക്
മെമ്പറുടെ പേര് പി ഫിലിപ്പ്
വിലാസം ചാങ്ങയില്‍, അരിനല്ലൂൂര്‍, അരിനല്ലൂൂര്‍ സൌത്ത്-690538
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 8606856948
വയസ്സ് 63
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍