ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || അലയമണ്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

അലയമണ്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

അസീന മനാഫ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 13
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പുത്തയം
മെമ്പറുടെ പേര് അസീന മനാഫ്
വിലാസം അജ്നാസ്, കടവറം, കരുകോണ്‍-691306
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9446965151
വയസ്സ് 47
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍ കര്‍ഷക